خانم نیکو  مسئول پذیرش

خانم صفری دستیار پزشک

خانم اسدی دستیار پزشک

آقای شمسی پور دستیار پزشک و اپراتور لیزر

کمردرد و سیاتیک
(عکس تزئینی)

همکاران و دستیارانی با سابقه کار پزشکی طولانی و آموزش دیده برای کار تیمی و توانبخشی