لگن

لگن

لَگَن ازاستخوان خاجی،دنبالچه، نشیمنگاهی، تهیگاهی و شرمگاهی تشکیل شده است. استخوان خاجی و دنبالچه، بخشی از ستون فقرات هستندکه با ... ادامه مطلب